ก.ล.ต.วางกรอบเกณฑ์คุมเข้ม “ผู้ถือหุ้นใหญ่ธุรกิจคริปโต-สินทรัพย์ดิจิทัล” หวังป้องกันล้มบนฟูก

ก.ล.ต. กางเกณฑ์ คุมเข้มการเปลี่ยนแปลง “ผู้ถือหุ้นใหญ่ธุรกิจคริปโต-สินทรัพย์ดิจิทัล” ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบภายใน 14 วัน กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากการเพิ่มทุน ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันขายหุ้น หากมีลักษณะต้องห้าม ก.ล.ต.มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการห้ามไม่ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดีรวมถึงมีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดในการกำกับดูแล “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลต้องมีความพร้อมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านเงินทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า และชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้าได้ 2.ด้านระบบงาน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีระบบงานที่เหมาะสมเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3.ด้านบุคลากร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ขณะที่เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 …