นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายร่างกฎกระทรวงฯ การจ่ายประโยชน์ทดเแทนในกรณีชราภาพ ว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้ส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดเแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่…) พ.ศ. …..ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเสร็จ

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดเแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ.2550 โดยแก้ไขเพิ่มเติมการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพ บุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งผู้ประกันตนระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิ ให้ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น จากเดิมซึ่งจะได้รับเพียงแค่ 10 เท่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้ประกันตน ให้ได้รับเงินมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อครอบคลุม ดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะลงนามในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy