บอร์ด AAV อนุมัติ “ไทยแอร์เอเชีย” บริษัทลูก ขายอากาศยาน-เช่ากลับ กับ Sky และ Avolon จำนวน 7 ลำ พร้อมเช่าอากาศยานอีก 1 ลำ กับ Avolon มูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 9.8 พันล้าน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction)

รวมทั้งธุรกรรมเช่าอากาศยาน ระหว่างบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ กับ บริษัทให้เช่าซื้ออากาศยาน (Aircraft Leasing Company) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ TAA เข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่อากาศยานกลับ กับ Sky Aero Management Limited หรือบุคคลที่ Sky Aero Management Limited กำหนด (Sky) ซึ่งประกอบไปด้วยการขายอากาศยานจำนวน 4 ลำ และการเช่าอากาศยานที่ขาย จำนวน 4 ลำกลับมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายอากาศยานให้แก่ Sky มีมูลค่ารวมของคำตอบแทน 101.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 3,338.56 ล้านบาท

1.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเช่าอากาศยานจาก Sky โดยธุรกรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 79.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 2,610.99 ล้านบาท

2. อนุมัติให้ TAA เข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่อากาศยานกลับ กับ Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบุคคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited กำหนด (Avolon) ซึ่งประกอบไปด้วยการขายอากาศยานจำนวน 3 ลำ และการเช่าอากาศยานที่ขาย จำนวน 3 ลำกลับมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายอากาศยานให้แก่ Avolon มีมูลคำรวมของค่ตอบแทน 67.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 2,219.02 ล้านบาท

2.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเช่าอากาศยานจาก Avolon โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 43.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 1,431.61 ล้านบาท

3. อนุมัติให้ TAA เข้าทำธุรกรรมเช่าอากาศยาน กับ Avolon จำนวน 1 ลำ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยธุรกรรมดังกล่วจะมีมูลคำประมาณ 8.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 292.79 ล้านบาท

4. มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยาน และธุรกรรมเช่าอากาศยาน เพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์โดยรวมของทั้งบริษัทฯ และ TAA ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งอำนาจการต่อรองในการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า ในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมข้างต้นนั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ยังอยู่ภายใต้การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวซึ่งยังไม่มีผลบังคับ

ประกอบกับระยะเวลาการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็น จึงทำให้บริษัทฯ ยังมิได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าทำรายการต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564

บัดนี้ TAA ได้เข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ กับ Sky และ Avolon สำเร็จแล้วทั้ง 7 ลำ รวมทั้งได้เข้าทำธุรกรรมเช่าอากาศยาน 1 ลำ กับ Avolon แล้ว จึงทำให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการอยู่ในภาวะที่แน่นอน

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญของการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลของการเช้าทำรายการต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business